Jaagar

Showing 3 of 3 results

Naranni_Durga_Bhawani Uttarakhand Jaagar

Naranni Durga Bhawani

Jai ShaktiShakteshwari brahma vishnu maheswariTrilok janani vijay vishvini madhaviDurga bhavani jagat ban...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Jaagars
Jai_Bola_Jai_Bhagoti_Nanda Uttarakhand Jaagar

Jai Bola Jai Bhagoti Nanda

Jai Jai Bala Jai ​​Bhagoti Nanda - Jaagar - नंदा उंचा कैलास की जयजय जय बोला जय भगोती नंदा,नंदा उंचा कैलास...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Jaagars
Goria Uttarakhand Jaagar

Goria

Goria - Jaagar - गोरियाऽऽऽऽऽऽ दूदाधारी छै, कृष्ण अबतारी छै।मामू को अगवानी छै, पंचनाम द्याप्तोंक भाँणिज छै...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Jaagars
Naranni_Durga_Bhawani

Naranni_Durga_Bhawani

Jai ShaktiShakteshwari brahma vishnu maheswariTrilok janani vijay vishvini madhaviDurga bhavani jagat bandani ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Jaagars
more
Jai_Bola_Jai_Bhagoti_Nanda

Jai_Bola_Jai_Bhagoti_Nanda

Jai Jai Bala Jai ​​Bhagoti Nanda - Jaagar - नंदा उंचा कैलास की जयजय जय बोला जय भगोती नंदा,नंदा उंचा कैलास की ज...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Jaagars
more
Goria

Goria

Goria - Jaagar - गोरियाऽऽऽऽऽऽ दूदाधारी छै, कृष्ण अबतारी छै।मामू को अगवानी छै, पंचनाम द्याप्तोंक भाँणिज छै, तै ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Jaagars
more