Ghuguti Ghuron Lagi

Ghuguti_Ghuron_Lagi Uttarakhand

Ghuguti ghuron lagi myara maet ki
Baudi baudi aaye gi ritu, ritu chaet ki
Ghuguti ghuron lagi myara maet ki
Baudi baudi aaye gi ritu, ritu chaet ki
Ritu, ritu chaet ki...

Dandi kanthiyun ko hue, gauli gae holu
Myara maeta ko bon, mauli gae holu
Dandi kanthiyun ko hue, gauli gae holu
Myara maeta ko bon, mauli gae holu
Chakula gholu chodi, udana hwala
Chakula gholu chodi, udana hwala
Bethula maetuda ku, paetana hwala
Ghuguti ghuron lagi hoooooooooooooooooo
Ghuguti ghuron lagi, myara maeta ki
Baudi baudi aaye gi ritu, ritu chaet ki
Ritu, ritu chaet ki, ritu, ritu chaet ki...

 

 

Dandiyun khilana hola, buronsi ka phool
Pathiyun haisani holi, phyoli mol mol
Dandiyun khilana hola, buronsi ka phool
Pathiyun haisani holi, phyoli mol mol
Kulari phulpaati leki, delhiyun delhiyun jaala
Kulari phulpaati leki, delhiyun delhiyun jaala
Dagdya bhagyaan thadya, chaupala lagala
Ghuguti ghuron lagi hoooooooooooooooooo
Ghuguti ghuron lagi myara maeta ki
Baudi baudi aaye gi ritu, ritu chaet ki
Ritu, ritu chaet ki, ritu, ritu chaet ki...

Tibari ma baithya hwala, Babaji udaas
Batu heni holi Maaji, lagi holi saas
Tibari ma baithya hwala, Babaji udaas
Batu heni holi Maaji, lagi holi saas
Kab myara maeti auji, desa bhenti aala
Kab myara maeti auji, desa bhenti aala
Kab myara bhai behno ki, raaji khushi lyala
Ghuguti ghuron lagi hoooooooooooooooooo
Ghuguti ghuron lagi myara maeta ki
Baudi baudi aaye gi ritu, ritu chaet ki...

Ritu, ritu chaet ki...
Ritu, ritu chaet ki...
Ritu, ritu chaet ki...
Ritu, ritu chaet ki...